Srbiji / Serbien

Informacije o projektu / Projektinformationen

Triple Win projekat u Srbiji (Für die deutsche Übersetzung bitte nach unten scrollen)

Posredovanje pri zapošljavanju kvalifikovanog medicinskog osoblja* iz Republike Srbije u Saveznu Republiku Nemačku (*Odnosi se isključivo na medicinske sestre/tehničare opšteg i pedijatrijskog smera)

Opšte informacije

Projekat Triple Win  se sprovodi na osnovu Sporazuma o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog izmedu Savezne službe za zapošljavanje Savezne Republike Nemačke (BA) i Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije (NSZ) (član 18. Zakona o boravku u vezi sa članom 6. Pravilnika o primanju stranaca u svrhu zapošljavanja).

Šta možete očekivati od projekta Triple Win?

 • Posredovanje  pri  zaključivanju  radnog  odnosa u  Nemačkoj, pod   istim  uslovima  kao  i za osobe koje  već  rade u Nemačkoj.
 • Pomoć u  jezičkoj  i  stručnoj  pripremi.
 • Praćenje  odlaska kandidata i njihove integracije  u  Nemačkoj.

Triple Win – šta to znači?

 • Kao regionalni projekat, Triple Win uzima u obzir stanje u svim matičnim zemljama.
 • Mi se orijentišemo prema  kodeksu  ponašanja Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i  ne regrutujemo stručno osoblje  iz  zemalja, koje  I  same  imaju  nedostatak radne  snage  u oblasti  zdravstvene  nege.  Pored toga, matične  zemlje  dugoročno  posmatrano imaju  korist  od transfera znanja (know-how).
 • Triple Win uzima u obzir i interese poslodavca.
 • Od individualne jezičke i stručne pripreme, kao i integracije medicinskog osoblja u nemačko društvo korist imaju i poslodavci, jer dobijaju dobro pripremljenu i kvalifikovanu  radnu snagu.
 • Triple Win uzima u obzir i ličnu situaciju medicinskog osoblja.
 • Imigracija se smatra uspešnom, kada  je pored integracije na  tržištu  rada uspešno izvršena  i  integracija u  društveno okruženje. Stručno osoblje time povećava  svoje kompetencije i mogućnosti napredovanja u karijeri.

Dakle, migracijom radne snage putem Triple Win projekta sve strane su na dobitku: stručno osoblje, matična  zemlja  i  poslodavac  (Triple Win – trostruka dobit).

Ko je nadležan?

Za izbor i posredovanje pri zapošljavanju u Nemačkoj nadležni su Centrala za rad sa strancima i stručno posredovanje (ZAV) Savezne službe za zapošljavanje Savezne Republike Nemačke (BA), a u Republici Srbiji  Nacionalna služba  za  zapošljavanje (NSZ). Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru saradnje sa Nemačkom saveznom službom za zapošljavanje (BA), pruža podršku partnerskim organizacijama u Republici Srbiji, obezbeđuje stručnu i jezičku pripremu medicinskog osoblja, kao i podršku pri  integraciji u  Nemačkoj.

Ko može da se prijavi?

Kandidati i kandidatkinje (u daljem tekstu „kandidati“), moraju:

 • da budu državljani Republike Srbije,
 • da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji,
 • da podnesu diplomu o završenoj četvorogodišnjoj medicinskoj školi u Srbiji za medicinsku sestru/tehničara IV stepen - opšti smer ili za pedijatrijsku sestru/tehničara.
 • Diploma  o  stručnom  obrazovanju je  obavezna. Pripadnici drugih srodnih grupa zanimanja, kao npr. pomoćnici u zdravstvenoj nezi, babice, radiolozi, laboranti ili fizioterapeuti, kao i prekvalifikanti, ne mogu nažalost da učestvuju  u  projektu.
 • Kandidati sa završenim obrazovanjem u drugim državama bivše Jugoslavije nakon 1991. godine moraju da prilože i rešenje o priznavanju strane diplome, koje donosi Ministarstvo prosvete, nauke  i  tehnološkog razvoja  Republike  Srbije.
 • da po mogućstvu imaju predznanje nemačkog jezika (uključujućii stručnu terminologiju), u idealnom  slučaju  A1 prema Evropskom  referentnom  okviru  za  jezike.

Da li za učestvovanje u projektu moram da platim određenu proviziju?

Kandidat  ne plaća  proviziju  za  posredovanje pri zapošljavanju, pripremu i praćenje za vreme integracije. Uslov  za dobijanje  odobrenja  za  zapošljavanje  svakog kandidata je  da  ponuđeni ugovor o radu ispunjava  uslove  za dobijanje  odobrenja  za  zapošljavanje  na  nemačkom  tržištu  rada i prilikom zaključivanja ugovora o radu poslodavac plaća projektu naknadu za pružene usluge (podrška partnerskim organizacijama u procesu prijavljivanja, izbora, pripreme i praćenja kandidata).

Kako i gde mogu da se prijavim?

Projekat  Triple Win  predviđa  do  3  konkursa  godišnje. Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)  oglasom na svojoj internet stranici, na oglasnim tablama u filijalama NSZ-a i u glasilu “Poslovi” objavljuje konkurse sa svim detaljima vezano za uslove konkurisanja, zatim za potrebnu dokumentaciju, kao i za sam način prijavljivanja.Prijava se šalje nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) isključivo u periodu trajanja konkursa i to prema uputstvu koje će biti naznačeno u samom oglasu. Prijave van konkursnog roka neće biti uzete u obzir.

Hoću li imati podršku prilikom svog integrisanja u nemačko društvo?

GIZ Triple Win projekat kandidatima u prvim mesecima  od  dolaska  u Nemačku  pruža   podršku. Posle dolaska  stručnog  kadra  u  Nemačku, GIZ u okviru  jednodnevne  posete  pomaže  oko  obaveza  kandidata  prema  državnim  upravama. U slučaju  posebnih  pitanja  u  toku  prve  godine  zaposlenja  stručni  kadar   i poslodavac imaju mogućnost da se obrate TripleWin-u Nemačkoj koji nudi savetovanje i upućivanje.

Das Projekt Triple Win in Serbien

Vermittlung von qualifizierten Pflegekräften* aus der Republik Serbien in die BR Deutschland (*bezieht sich ausschließlich auf Gesundheits- und Krankenpfleger/innen und Kinderkrankenpfleger/innen)

Allgemeine Informationen

Das Projekt Triple Win wird auf Grundlage einer Absprache zwischen der Bundesagentur für Arbeit und der NSZ (Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije) über das Verfahren, die Auswahl und Vermittlung von Pflegekräften durchgeführt (§ 18 Aufenthaltsgesetz in Verbindung mit § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Beschäftigungsverordnung). 

Was können Sie vom Projekt Triple Win erwarten?

 • Eine Vermittlung mit Beginn eines Arbeitsverhältnisses in Deutschland unter denselben Rahmenbedingungen, die auch für inländische Arbeitnehmer gelten.
 • Unterstützung bei der sprachlichen und fachlichen Vorbereitung.
 • Ausreisekoordination und Unterstützung bei der Integration.

Wofür steht Triple Win?

 • Als regionales Projekt berücksichtigt Triple Win die aktuelle Situation in den Herkunftsländern. Wir orientieren uns am WHO-Verhaltenskodex und rekrutieren nicht aus Ländern, die selbst einen Mangel an Pflegekräften aufweisen. Langfristig betrachtet ziehen die Herkunftsländer zudem einen Nutzen aus dem Know-How-Transfer.
 • Triple Win berücksichtigt auch die Interessen der Arbeitgeber.
 • Auch die Arbeitgeber profitieren von der sprachlichen und fachlichen Vorbereitung sowie der Integration der Pflegekräfte in die deutsche Gesellschaft, weil sie dadurch gut vorbereitete und qualifizierte Fachkräfte bekommen.
 • Triple Win berücksichtigt auch die persönliche Situation der Pflegekräfte.
 • Eine Einwanderung ist dann erfolgreich, wenn neben der Integration am Arbeitsplatz auch die soziale Integration erfolgt. Die Fachkräfte steigern dadurch ihre Kompetenzen und erhöhen somit die Chance, sich beruflich weiterzuentwickeln und aufzusteigen.
 • Mit der Fachkräftegewinnung durch das Projekt Triple Win profitieren also alle Seiten: die Fachkräfte, das Herkunftsland und der Arbeitgeber (Triple Win – ein dreifacher Gewinn).

Wer ist zuständig?

In Deutschland ist für die Bewerberauswahl und die Vermittlung die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit (BA) zuständig, während es in Serbien die Nacionalna  služba  za  zapošljavanje (NSZ) ist. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), mit der die Bundesagentur kooperiert, unterstützt ihre Partnerorganisationen in Serbien, ist zuständig für die sprachliche und fachliche Vorbereitung und bietet Unterstützung bei der Integration der Pflegekräfte in Deutschland an.

Wer kann sich bewerben?

Die Bewerberinnen und Bewerber (im Folgenden: „Bewerber“) müssen:

 • Serbische Staatsangehörige sein
 • einen Wohnsitz in der Republik Serbien haben
 • den Abschluss einer vierjährigen medizinischen Mittelschule in Serbien (Grad IV) nachweisen können – Abschluss als Krankenpfleger oder Kinderkrankenpfleger
 • ein Diplom über die Fachqualifizierung ist obligatorisch. Bewerber aus verwandten Berufsgruppen wie z.B. Pflegehelfer, Hebammen, Radiologen, Laboranten und Physiotherapeuten sowie Umschüler können leider nicht berücksichtigt werden
 • Bewerber, die ihre Ausbildung nach 1991 in einem anderen Land des ehemaligen Jugoslawiens. abgeschlossen haben, müssen einen Bescheid über die Anerkennung des ausländischen Diploms vorlegen, das vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und technologische Entwicklung der Republik Serbien ausgestellt wird
 • Wünschenswert sind Deutschkenntnisse (auch Fachterminologie) idealerweise auf A1-Niveau nach dem GeR

Muss für die Teilnahme am Projekt eine Provision gezahlt werden?

Für die Vermittlung, die Vorbereitung sowie Unterstützung bei der Integration zahlt der Bewerber keine Provision. Als Voraussetzung für eine Arbeitsmarktzulassung müssen im Arbeitsvertrag des Bewerbers alle Bedingungen dafür erfüllt sein und während der Vertragsunterzeichnung muss vom Arbeitgeber eine Gebühr für alle erbrachten Dienstleistungen (Unterstützung der Partnerorganisationen beim Bewerbungsprozess, dem Auswahlverfahren, bei Vorbereitung und Unterstützung der Bewerber) an das Projekt gezahlt werden.

Wie und wo kann man sich bewerben?

Für das Projekt Triple Win sind drei Auswahlrunden im Jahr vorgesehen. Die NSZ veröffentlicht die Ausschreibung auf ihrer Webseite, in ihren Filialen sowie im Amtsblatt „Poslovi“ mit allen wichtigen Details zu den Voraussetzungen für eine Projektteilnahme, den erforderlichen Unterlagen sowie zum gesamten Bewerbungsprozess. Die Bewerbungen werden an die zuständige Filiale der NSZ geschickt und zwar ausschließlich innerhalb der genannten Bewerbungsfrist und gemäß der Anleitung, die in der Ausschreibung zu finden ist. Alle Bewerbungen, die nach der Bewerbungsfrist eingegangen sind, können nicht berücksichtigt werden.

Bekomme ich Unterstützung während meiner Integration in Deutschland?

Das Projekt Triple Win bietet den Bewerbern in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft in Deutschland Unterstützung an.  Kurz nach der Einreise der Fachkräfte hilft die GIZ den Bewerbern bei den ersten Behördenbegleitungen. Bei besonderen Anliegen innerhalb des ersten Jahres können sich Fachkraft und Arbeitgeber an Triple Win wenden, wo sie ausführlich beraten werden.