Bosna i Hercegovina

Informacije o projektu

Triple Win projekat u Bosni i Hercegovini 

Posredovanje pri zapošljavanju kvalifikovanog medicinskog osoblja* iz Bosne i Hercegovine u Saveznu Republiku Njemačku (*Odnosi se isključivo na medicinske sestre/tehničare opšteg i pedijatrijskog smjera)

Opšte informacije

Projekat Triple Win se sprovodi na osnovu Dogovora o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između Savezne agencije za rad SR Njemačke (BA) i Agencijom za rad i zapošljavanje BiH (ARZ) (član 18. Zakona o boravku u vezi sa članom 30. Pravilnika o zapošljavanju). Ne postoji zakonsko pravo za sudjelovanje u projektu!

Šta možete očekivati od projekta Triple Win?

 • positiv:Posredovanje  pri zaključivanju  radnog  odnosa  u  Njemačkoj, pod istim  uslovima  kao i   za osobe koje  već  rade u Njemačkoj.
 • positiv:Pomoć u  jezičkoj   i  stručnoj   pripremi.
 • positiv:Praćenje  odlaska kandidata i njihove integracije  u  Njemačkoj.

Triple Win – šta to znači?

 • positiv:Kao regionalni projekat, Triple Win uzima u obzir stanje u svim  matičnim zemljama. Mi se orijentišemo prema kodeksu  ponašanja  Svjetske  zdravstvene  organizacije (WHO) i  ne  regrutujemo stručno  osoblje  iz  zemalja, koje  i  same  imaju   nedostatak radne  snage  u  oblasti   zdravstvene  njege. Pored toga, matične  zemlje  dugoročno  posmatrano  imaju  korist od  transfera  znanja (know-how).
 • positiv:Triple Win uzima u obzir i interese poslodavca. Od individualne jezičke i stručne pripreme, kao i integracije medicinskog osoblja u njemačko društvo korist imaju i poslodavci, jer dobijaju dobro pripremljenu i kvalifikovanu  radnu  snagu.
 • positiv:Triple Win uzima u obzir i ličnu situaciju medicinskog osoblja. Imigracija se  smatra  uspješnom, kada  je  pored  integracije  na  tržištu  rada uspješno izvršena  i integracija u društveno okruženje. Stručno osoblje time povećava svoje kompetencije i mogućnosti napredovanja u karijeri.
 • positiv:Na kraju profitiraju svi učesnici: stručno osoblje, matična država i poslodavac – dakle „Win-Win-Win situacija“.

Ko je nadležan?

Za izbor i posredovanje pri zapošljavanju u Njemačkoj nadležni su Centrala za rad sa strancima i stručno posredovanje (Zentrale Auslands-und Fachvermittlung-ZAV) Savezne agencije za rad (BA), a u Bosni i Hercegovini Agencija za rad i zapošljavanje BiH (ARZ). GIZ- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit u okviru saradnje sa Saveznom agencijom za rad (BA), pruža podršku partnerskoj organizaciji u Bosni i Hercegovini, obezbjeđuje stručnu i jezičnu pripremu medicinskog osoblja, kao i podršku pri integraciji u Njemačkoj.

Ko može da se prijavi?

Kandidati i kandidatkinje (u daljem tekstu „kandidati“), moraju:

 • positiv:imati državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • positiv:imati stalno prebivalište u Bosni i Hercegovini
 • positiv:posjedovati dokaz o završenoj medicinskoj školi u BiH za medicinsku sestru/ tehničara minimalno IV stepen - opšti smjer ili pedijatrijska sestra/tehničar.

Dokaz stručne spreme je obavezan.  Pripadnici drugih srodnih grupa zanimanja, kao npr. pomoćnici u zdravstvenoj nezi, babice, fizioterapeuti i sl. nažalost ne mogu učestvovati u projektu. Kandidati sa završenim obrazovanjem u drugim državama bivše Jugoslavije nakon 1991. g. moraju da prilože i rješenje o priznavanju strane diplome, koje donose nadležna ministarstva u Bosni i Hercegovini.

 • positiv:da po mogućnosti imaju predznanje njemačkog jezika na elementarnom nivou

Da li za učestvovanje u projektu moram da platim određenu proviziju?

Kandidat ne plaća proviziju za posredovanje pri zapošljavanju, pripremu i za mjere praćenja za vrijeme integracije. Poslodavac plaća GIZ-u naknadu za usluge (podrška partnerskim organizacijama u procesu prijavljivanja, izbora, pripreme i praćenja). Ove troškove poslodavac plaća prilikom zaključivanja ugovora o radu. Uslov za dobijanje odobrenja za zapošljavanje je da ponuđeni ugovor o radu ispunjava uslove za dobijanje odobrenja za zapošljavanje na njemačkom tržištu rada, da je poslodavac platio naknadu GIZ-u prema ugovoru.

Kako i gde mogu da se prijavim?

Projekat Triple Win predviđa do 3 izborna ciklusa godišnje. Agencija za rad i zapošljavanje BiH (ARZ) će konkursom objaviti datume izbornih ciklusa.

Zainteresovane medicinske sestre/tehničari mogu svoju prijavu za učestvovanje u Projektu poslati i samoinicijativno Agenciji za rad i zapošljavanje (ARZ) u Sarajevu.U takvim slučajevima će ih ARZ obavjestiti o datumima sljedećih izbornih ciklusa. Prijav se šalje nadležnoj Službi za zapošljavanje u Bosni i Heregovini.

Koje dokumente moram priložiti uz prijavu?

 • positiv:Propratno pismo i biografiju, poželjno sa fotografijom, po mogućnosti na njemačkom jeziku sa podacima o obrazovanju, stručnom znanju i iskustvu
 • positiv:Diplomu o završenom srednjem stručnom obrazovanju
 • positiv:Potvrdu o položenom stručnom ispitu
 • positiv:Ako je potrebno: rješenje o priznavanju strane školske diplome (od strane nadležnog Ministarstva u Bosni i Hercegovini)
 • positiv:Fotokopiju pasoša (prva i zadnja stranica)

Kako izgleda stručna i jezička priprema?

U izbornom postupku se utvrđuje nivo znanja njemačkog jezika (besplatno za učesnike). Nakon toga, učesnici u okviru Projekta dobijaju pripremni plan za kvalifikacione pripreme kako bi se kvalificirali i pripremili za rad u Njemačkoj (kurs jezika i stručni kurs).

Kurs njemačkog jezika

Cilj: dobijanje potvrde o sticanju znanja njemačkog jezika (najmanje B1).
Dužina trajanja: u zavisnosti od predznanja;

Projekat preuzima troškove testiranja radi utvrđivanja nivoa znanja kao i troškove kursa njemačkog jezika (zavisno od predznanja) te troškove završnog ispita B1.

Stručna petodnevna priprema

Cilj kursa: lakši početak rada u njemačkim bolnicama prenošenjem posebnih stručnih znanja.

Sadržaj: Planiranje zdravstvene njege (pojam, procedura, konstrukcija, dokumentacija), metodika (orijentisanost prema cilju), informacije o zanimanju (zadaci, odgovornosti u sprovođenju i korištenju / Zakon o zdravstvenoj njezi kao osnova), razlike u sistemu obrazovanja (odnos: prirodne nauke – medicina – društvene nauke), karijera (studije zdravstvene njege, oblasti, funkcije i nastavna zvanja itd.).

Kako izgleda postupak posredovanja pri zapošljavanju kod njemačkih poslodavaca?

Agencija za rad i zapošljavanje BiH dostavlja ZAV-u pismenu prijavu izabranih kandidata zajedno sa garantnim pismom za učestvovanje u projektu, izjavom o saglasnosti za pokretanje postupka priznavanja strane diplome za zdravstvenog radnika i medicinske sestre/tehničara u Njemačkoj kao i prijavnim obrascem. ZAV predlaže kandidate njemačkim poslodavcima, koji imaju odgovarajuće slobodno radno mjesto.ZAV preko ARZ informiše kandidate o toku posredovanja. Ukoliko se poslodavac i kandidat usaglase kandidatu će preko ZAV/ARZ biti ponuđen ugovor o radu radi dobijanja odobrenja za zapošljavanje na njemačom tržištu rada (slijedi u nastavku). Nakon čega će poslodavac biti u obavezi da izmiri troškove GIZ-u.

Na koji period će važiti moja boravišna dozvola?

Medicinska sestra/tehničar će prvobitno dobiti boravišnu dozvolu, koja je vezana za odobrenje za zapošljavanje na njemačkom tržištu rada na period od jedne godine. Odobrenje za zapošljavanje na njemačkom tržištu rada može da se produži ako medicinska sestra/tehničar može da priloži ugovor o radu, koji odgovora kvalifikaciji, i ako je položen ispit za priznavanje zvanja medicinska sestra/tehničar. Nakon pet godina zakonitog boravka može se predati zahtjev za dobijanje stalne boravišne dozvole u Njemačkoj.

Da li mogu povesti i svoju porodicu?

Spajanje porodice je moguće, ako su za to ispunjeni uslovi, kao što su, između ostalog, dovoljno visoka primanja i dovoljna veličina stambenog prostora. Odluku o tome donosi nadležni ured za strance u mjestu boravka u Njemačkoj, u kojem se mogu dobiti i detaljnije informacije. Supružnici i djeca moraju prije odlaska u Njemačku da podnesu zahtjev za spajanje porodice u nadležnom njemačkom predstavništvu.

Hoću li imati podršku prilikom integracije u Njemačkoj?

GIZ Triple Win projekat kandidatima u prvim mjesecima od dolaska u Nemačku pruža podršku. Posle dolaska stručnog kadra u Nemačku, GIZ u okviru jednodnevne posete pomaže oko obaveza kandidata prema državnim upravama. U slučaju posebnih pitanja u toku prve godine zaposlenja stručni kadar i poslodavac imaju mogućnost da se obrate TripleWin-u u Njemačkoj koji nudi savetovanje i upućivanje.