Živeti i raditi u Nemačkoj: Pravilo za Zapadni Balkan

Informacije o radnim dozvolama za državljane zemalja Zapadnog Balkana

Razmišljate o tome da svoju budućnost gradite u Nemačkoj?

Na ovim stranicama možete pronaći informacije o boravišnim dozvolama, uslovima i postupku dobivanja za državljane Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Želimo da vas informišemo o tome koje mogućnosti postoje za dobijanje boravišne dozvole radi zaposlenja u Nemačkoj i koje uslove je neophodno ispuniti.

Pristup nemačkom tržištu rada prema takozvanom Pravilu za Zapadni Balkan (član 26. stav 2. Uredbe o zapošljavanju)

Od 01.01.2016 za državljane zemalja Zapadnog Balkana otvoren je dodatni pristup zaposlenju, koji im u načelu pruža mogućnost da podnesu zahtev za radnu vizu, bez obzira na stručnu kvalifikaciju (član 26. stav 2. Uredbe o zapošljavanju). Pravilo se odnosi na državljane Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije.

U okviru novog Zakona o useljavanju stručne radne snage 2.0, koji je stupio na snagu 18.11.2023., Pravilo za zapadni Balkan je produženo bez oročenog roka važenja, a preispitivanje prvenstva pri zapošljavanju do daljeg nije potrebno. Od januara 2021. godine izdavanje odobrenja za zaposlenje je u kalendarskoj godini ograničeno na 25.000 (kvota). Ova kvota se od juna 2024. godine povećava  na 50.000 u kalendarskoj godini.

Načelni uslovi za izdavanje odobrenja za zaposlenje:

  • konkretna ponuda za zaposlenje/ ugovor o radu,

  • uslovi zaposlenja su isti kao i za uporedive radnike u Njemačkoj,

  • podnosilac zahteva u posljednja 24 meseca pre podnošenja zahteva nije bio primalac davanja prema Zakonu o naknadama za tražioce azila 

  • ispunjenost ostalih uslova za izdavanje vize (prvenstveno plata, koja mora biti dovoljna za pokrivanje životnih troškova).

Zapošljavanje u okviru upućivanja radnika (detašman) nije moguće po ovom pravnom osnovu. 

Koji je vaš sledeći korak?

Osobe sa zapadnog Balkana koje su pronašle posao u Nemačkoj i žele da se zaposle po ovom pravnom osnovu, treba da se direktno obrate nemačkoj diplomatskoj misiji u svojoj matičnoj zemlji sa ugovorom o radu (odgovorna je samo odgovarajuća diplomatska misija u jednoj od šest zemalja zapadnog Balkana) kako bi podnele zahtev za potrebnu radnu vizu.  Pored ugovora o radu i, ako je primenjivo, dokaza o profesionalnoj kvalifikaciji, moraju se dostaviti i ostali dokumenti potrebni za izdavanje vize. Ako se izda odgovarajuća viza, lice se po dolasku u Nemačku obraća lokalnoj Službi za strance, kako bi podnela zahtev za boravišnu dozvolu.

Sedište vaše nemačke diplomatske misije možete pronaći na www.auswaertiges-amt.de.

Svako ko prvi put podnosi zahtev za boravišnu dozvolu po ovom pravnom osnovu i ima 45 godina ili više, mora kao dokaz priložiti ugovor o radu sa zajamčenom platom od najmanje 55% godišnje gornje granice doprinosa u opštem sistemu penzijskog osiguranja ili da će imati odgovarajuća primanja u starosti. Za 2024. godinu minimalna godišnja plata u ovom slučaju iznosi 49.830,- € bruto, odnosno 4.152,50 € bruto mesečno. Izuzeci su mogući ako postoji javni, posebno regionalni, ekonomski ili interes na tržištu rada za zapošljavanje stranca.